Stadgar för Ålands kulturstiftelse

 

STADGAR FÖR ÅLANDS KULTURSTIFTELSE R.S.

Fastställda av Patent- och registerstyrelsen den 14 januari 1999 och efter ändringar den 4 oktober 2002 och ändringen 17 november 2011.

 

1 §. Stiftelsens namn.

Stiftelsens namn är Ålands kulturstiftelse, dess hemort Mariehamns stad i landskapet Åland och dess förvaltningsspråk svenska.

 

2 §. Ändamål och syften.

Stiftelsens ändamål är att förvalta donationsmedel och medel som landskap och kommun ställer till dess förfogande, och använda dessa medel eller avkastningen av dem för vetenskapligt forskningsarbete rörande Åland, dess folk, historia, språk, kultur och natur och för främjande av vitterhet och konst samt att i förenämnda syfte utöva och stöda publiceringsverksamhet och arrangera föredrag och sammankomster som är ägnade att sprida kännedom om landskapet Åland.

 

3 §. Grundfond.

Stiftelsens grundfond, benämnd Ålands kulturstiftelses fond, har sitt ursprung i den penningdonation på 1 500 000 gamla mark, som erhölls år 1949 av Veckotidningssektionen av Svenska Tidningsutgivarföreningen, VECTU, Stockholm. Denna fond kan ytterligare utökas genom donationer och årsöverskott.

 

4 §. Delegation.

Stiftelsens högsta beslutande organ är stiftelsens delegation, som består av minst 25 ledamöter.

 

 1. Delegationens sammansättning.

Till ledamot av delegationen kan väljas endast inom Åland bosatt svenskspråkig person, som genom vetenskaplig utbildning och forskning rörande Åland, dess folk, historia, språk, kultur och natur, genom litterär eller konstnärlig produktion eller genom arbete för främjande av förenämnda strävanden anses äga förutsättningar att förstå och verksamt bidraga till förverkligande av stiftelsens ändamål. Såsom bevis på invalet tillställs de utsedda ledamöterna ett diplom, undertecknat av preses och sekreteraren samt försett med stiftelsens sigill.

 

B. Val av ledamöter i delegationen.

Envar ledamot av delegationen äger rätt att föreslå ny ledamot. Förslaget underställs styrelsen, som har rätt att avböja detsamma utan motivering.

 

Invalet av ny ledamot sker vid delegationens möte genom ballotering, varvid ¾ majoritet av avgivna röster erfordras för förslagets godkännande. Person som föreslagits till ledamot av delegationen, men vid balloteringen icke ernått erforderlig majoritet, får icke ånyo uppställas på förslag förrän efter 3 år. Om resultatet av inval underrättas den invalda. För övrigt må tystnad iakttagas om balloteringens utgång.

 

Delegationens ledamöter väljs utan tidsbegränsning, men kan avgå genom att anhålla om befrielse från ledamotskapet. Ledamot som varaktigt bortflyttat från Åland avgår från delegationen Om sådan avgång informerar styrelsen vid nästkommande delegationsmöte. Ledamot som utan laga skäl icke deltagit i delegationens verksamhet under tre på varandra följande år, kan på förslag av styrelsen och efter omröstning i delegationen skiljas från ledamotskapet. För beslut om att skilja ledamot från delegationen krävs ¾ majoritet av avgivna röster.

 

C. Delegationens möten.

Kallelse till delegationens möten sker skriftligen medelst brev, som bör postas senast sju dagar före mötet.

 

Delegationen är beslutför då preses eller vicepreses samt minst 10 ledamöter är närvarande.

 

Delegationen sammanträder till två ordinarie möten om året, det ena (vårmötet) under första halvåret, dock tidigast den 15 mars, det andra (höstmötet) under senare halvåret. Därjämte sammanträder delegationen till extra möten då preses eller styrelsen anser det påkallat.

 

På ordinarie vårmötet ankommer att handlägga åtminstone följande ärenden:

 1. Föredragning av årsredogörelse och revisorernas berättelse.

 2. Fastställande av bokslutet.

 3. Beslutande om åtgärder som föregående års förvaltning ger anledning till.

 4. Val av preses, vicepreses, skattmästare och styrelsemedlemmar samt suppleanter. Sådant val förrättas såsom i mom. D. stadgas.

 5. Revisorsval.

 6. Övriga ärenden som av styrelsen föreläggs delegationen och som delegationen enligt dessa stadgar besluter om.

 

På ordinarie höstmöte ankommer att handlägga åtminstone följande ärenden:

 1. Styrelsens redogörelse för stiftelsens verksamhet efter senaste vårmöte.

 2. Budget för kommande kalenderår.

 3. Förrättande av utdelning av stipendier och understöd ur av stiftelsen förvaltade fonder enligt styrelsens beslut.

 4. Övriga ärenden som av styrelsen föreläggs delegationen, och som delegationen enligt dessa stadgar äger besluta om.

 

På delegationen ankommer att besluta om medgivande av köp eller försäljning av fast egendom eller inteckning i fast egendom.

 

Vid delegationens möten kan ledamot framlägga förslag eller initiativ om stiftelsens verksamhet.

D. Val av funktionärer och styrelse

Delegationen väljer för tre år i sänder bland sina ledamöter en ordförande som kallas preses, och en viceordförande som kallas vicepreses, vilken handhar preses’ uppgifter vid förfall för denne, samt stiftelsens skattmästare, tre medlemmar av stiftelsens styrelse, samt två styrelsesuppleanter. Styrelsen utser inom sig en bibliotekarie.

 

Preses, vicepreses, skattmästare, styrelsemedlemmar och suppleanter kan omväljas. Om någon av dem avgår före mandattidens utgång, förrättas vid nästkommande ordinarie vårmöte val för en ny 3-årsperiod.

 

Stiftelsens sekreterare utses av delegationen på obegränsad mandattid. Sekreteraren behöver inte vara ledamot av delegationen.

 

Om så befinnes påkallat, kan stiftelsen genom delegationsbeslut anställa en direktör för att handha stiftelsens allmänna förvaltning. För direktören skall före anställning upprättas en särskild tjänstestadga.

5 §. Styrelse

Stiftelsens verksamhet leds av dess styrelse, som består av preses som självskriven ordförande, vicepreses som självskriven viceordförande, samt skattmästaren, sekreteraren och tre medlemmar.

 

Styrelsen är beslutför då preses eller vicepreses samt minst två av styrelsens övriga ledamöter eller suppleanter är närvarande.

 

Vid förfall för någon styrelseledamot inkallas suppleant, som då övertar den frånvarande medlemmens rösträtt i styrelsen. Suppleant inkallas med företräde för den först valda, eller för den som delegationen beslutat ge företrädet. Om styrelsen så besluter kan suppleanterna också kallas till fulltaliga styrelsemöten, varvid övertalig suppleant har yttranderätt, men inte rösträtt.

Styrelsen handhar stiftelsens angelägenheter och förvaltar dess fonder. På styrelsen ankommer även särskilt att taga initiativ till åtgärder som främjar stiftelsens syften. Styrelsen besluter om antagande av arbeten för tryckning i stiftelsens publikationer samt om utdelning ur av stiftelsen förvaltade medel och fonder.

 

Alla beslut i styrelsen fattas medelst öppen omröstning och med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid val, då lotten avgör.

 

På sekreteraren ankommer att föra protokollet på delegationens och styrelsens möten, avfatta expeditioner och i övrigt handha de angelägenheter som styrelsen bestämmer.. Ifall sekreteraren inte är ledamot av delegationen, äger sekreteraren yttranderätt, men icke rösträtt, i delegationen.

 

På skattmästaren ankommer att enligt styrelsens beslut omhänderha den omedelbara förvaltningen av stiftelsens fasta och lösa egendom och dess fonder.

 

På bibliotekarien ankommer att handha och sköta stiftelsens bibliotek och boklager .

 

Styrelsens medlemmar tillkommer icke penningarvode av stiftelsens medel, dock så att för uppdragen som sekreterare, skattmästare och bibliotekarie, enligt vad styrelsen beslutar, kan erläggas ersättning. Samtliga bör ha åländsk hembygdsrätt.

 

6 §. Revision.

För granskning av stiftelsens räkenskaper väljer delegationen vid ordinarie vårmöte årligen en revisor och dennes ersättare eller en revisionssammanslutning, vilka samtliga skall vara av handelskammare godkända revisorer.

 

7 §. Teckning av stiftelsens namn.

Stiftelsens namn tecknas av preses eller vicepreses jämte sekreteraren eller skattmästaren, alltid två tillsammans.

 

8 §. Räkenskaperna.

Räkenskaperna förs under skattmästarens överinseende och avslutas per kalenderår. Bokslutet och verksamhetsberättelsen skall överlämnas för granskning till revisorerna före den första (1) mars. Senast inom 6 månader efter räkenskapsperiodens utgång skall till den i lag stadgade myndigheten tillställas bestyrkta kopior av verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen, samt bokslutet (resultaträkningen och balansräkningen) jämte bilagor.

 

9 §. Ändring av stadgarna.

Beslut om ändring av stiftelsens stadgar skall för att gälla anhängiggöras vid delegationens ordinarie vår- eller höstmöte och därefter vid ett minst två veckor senare hållet extra möte omfattas av minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna.

 

10 §. Upplösning av stiftelsen.

Beslut om upplösning av stiftelsen skall för att gälla fattas på tvenne utlysta delegationsmöten med minst en månads mellanrum, varvid förslaget bör understödas av minst två tredjedelar av de på det senare mötet närvarande ledamöterna. Sedan stiftelsen upphört med sin verksamhet överlåtes dess egendom till registrerad förening eller sammanslutning att handhavas på sätt som motsvarar stiftelsens syfte. Härom beslutes vid det första mötet vid vilket beslut om upplösning fattas.

 

Angående myndighets samtycke för upplösning stadgas i gällande lagar om stiftelser.

 

11 §. Övrigt.

I övrigt skall gällande lag angående stiftelser leda till efterrättelse.

Aktuellt

Internationella avtal

Stiftelsen har samlat och publicerat de internationella dokument som bildar grunden för Ålands internationella ställning och självstyrelse.

Läs mer om internationella avtal och dokument

 

Anni Blomqvist och skrivarhemmet Strömmen

Blomqvist_Anni_0347_small

Som testamentstagare efter författarinnan Anni Blomqvist förvaltar stiftelsen hennes litterära kvarlåtenskap och upprätthåller hennes hem ”Skrivarhemmet Strömmen” i Simskäla, Vårdö som stipendiebostad sommartid då det även är möjligt att besöka Strömmen.

Läs mer om Strömmen och om hur man kan besöka skrivarhemmet.

 

 

 

Ålands kulturstiftelse r.s.

Pb 172

22101 MARIEHAMN