Stipendier år 2016

Stipendier och understöd år 2016

Understöd och stipendier år 2016 från Ålands kulturstiftelses fonder

Ur stiftelsens allmänna fonder sammanlagt 9.500 €

 • Ekon.dr. Agneta Karlsson, Sund, 8.500 € för delfinansiering av forskningsprojektet ”Åländska kvinnor i färjerederiernas tjänst – en studie av kvinnor i serviceyrken ombord på färjorna 1959-1980” Projektet bedrivs i gränslandet mellan ekonomisk historia, sjöfartshistoria och genusforskning och uppmärksammar den åländska färjenäringen under dess två första mycket expansiva decennier. Projektet ser på utvecklingen ur ett samhällsekonomiskt, ett företagsstrategiskt och ett genusinriktat perspektiv.
 • Pol.dr., docent Lars Westerlund, Helsingfors, 1.000 € som bidrag för arkivforskningar i ett projekt ”Flyktingströmmar och Tysklandsdeporteringar på Åland 1918”. Projektet rör de flykting- och resenärsströmmar från fr.a. Ryssland som passerade och vistades på Åland vintern 1918 efter ryska revolutionen.

Ur Valter, Tommy, Bengt och Anni Blomqvists minnesfond sammanlagt 11.000 €

 • Författaren, redaktör Karin Erlandsson, Mariehamn, 4.500 € som bidrag för fortsatt arbete med ett romanmanus om ålänningar till sjöss. Romanen behandlar den tid då motordrivna fartyg ersatte de stora segelskeppen och sjömanskapet ändrade karaktär. Med början i Gustaf Erikssons era, genom världskriget och fram till ”det moderna” livets intrång på Åland under 1950-talet, skildras ålänningarnas öden och strapatser utifrån ett liv till sjöss samt hur samhällsförändringarna påverkade sjöfartens utveckling.
 • Fil.mag. Folke Husell, Mariehamn, 3.000 € som bidrag för produktionen av en filmdramatisering av historien om den unika modellen av fyrmastbarken Ponape och dess skapare.
 • Filmklubben Chaplin, 1500 € som bidrag för finansiering av filmvisning i skärgårdskommunerna i samband med kortfilmfestivalen ”Vera” 2017.
 • Författaren Robert Liewendahl, Mariehamn, 2.000 € som bidrag för att skriva ett skådespel om Gustav IV Adolfs resa över Åland och till och från St Petersburg år 1800. Pjäsen baseras på arkivstudier och uppsättningen äger rum 2017 i samverkan med lokala krafter på Sottunga.

Ur Henrik Nylunds fond för skärgårdskultur sammanlagt 2.700 €:

 • Skärgårdsteatern, 1500 € för turnén 2017 med 5-6 föreställningar på Åland huvudsakligen i skärgården.
 • Dokumentärfilmaren Henrik von Martens, Helsingfors, 1000 € som bidrag för produktion av dokumentärfilmen ”Sälskärs Bengt” som behandlar Bengt Häger och dennes arbete för kunskapen om livet på Sälskärs fyr.
 • Reserveras för elevstipendier vid Föglö grundskola. 200 €

 Ur Minnesfonden för Elis och Sven Pettersson samt Svea Dahlblom 2.500 €

 • Helena Dahlblom-Blomqvist, Mariehamn, 1.500 € som bidrag för tryckning av boken ”Skåv av Erikas-Svea”. Boken utgörs av dikter och andra texter skrivna av Svea Dahlblom.
 • Kökars hembygdsförening r.f., 1.000 € som bidrag för utgivning av en bok med dokumentära bilder från Kökar kompletterade med intervjuer.

Ur Ingmar och Anne-Berit Nordlings stipendiefond överförs dessutom 750 € till Ålands Lyceum för att utdelas som stipendier inom matematik och naturvetenskap.

Ur Fonden för åländsk medicinsk forskning sammanlagt 21.700 €

 • Borreliagruppen gm professor Dag Nyman 14.000 € för fortsatt forskning om fästingburna infektioner, särskilt avseende utveckling och finslipning av den objektiva diagnostiken för att påvisa aktiv pågående borreliainfektion. Samarbetspartner i den del av forskningen som gäller hur bakterier överförs från fästingar till huden är Linköpings Universitetssjukhus.
 • Med. dr. Erika Boman, Mariehamn, 4.200 € för utvärdering av förändringar i arbetssätt som förordningen om prehospital akutsjukvård på Åland medfört.
 • Med. lic. Kira Hongell, Mariehamn, 2 500 € för forskning inom ramen för hennes doktorsavhandling år 20 l7 som utgör en viktig länk i forskningen om den svåra neurologiska sjukdomen multipel skleros (MS).
 • Doktoranden Sami Saku, Mariehamn/Helsingfors, 1.000 € som stöd för en blivande avhandling om avvikelser i vårdprocesser vid knäledsplastik.

 Ur Thure Nordenfelts fond sammanlagt 45.000 €

 • Med.dr. Jimmy Sundblom, Uppsala/Mariehamn, 45.000 € för sina fortsatta studier kring proteomikundersökningar av cerebrospinal vätska vid Huntingtons sjukdom. Det övergripande målet för undersökningen är att öka förståelsen för de patologiska processerna som ligger bakom denna sjukdom.

 

Utdelning totalt 93.150 €

 

Aktuellt

Internationella avtal

Stiftelsen har samlat och publicerat de internationella dokument som bildar grunden för Ålands internationella ställning och självstyrelse.

Läs mer om internationella avtal och dokument

 

Anni Blomqvist och skrivarhemmet Strömmen

Blomqvist_Anni_0347_small

Som testamentstagare efter författarinnan Anni Blomqvist förvaltar stiftelsen hennes litterära kvarlåtenskap och upprätthåller hennes hem ”Skrivarhemmet Strömmen” i Simskäla, Vårdö som stipendiebostad sommartid då det även är möjligt att besöka Strömmen.

Läs mer om Strömmen och om hur man kan besöka skrivarhemmet.

 

 

 

Ålands kulturstiftelse r.s.

Pb 172

22101 MARIEHAMN