Stipendier år 2018

Stipendier år 2018

Stipendier och understöd

Understöd och stipendier år 2018 från Ålands kulturstiftelses fonder

Styrelsens beslut 24.10.2018

Ur stiftelsens allmänna fonder och Magnus Kåhres fond (inriktning på forskning, publikationsverksamhet, vitterhet och konst samt [Kåhre] enskilda kulturevenemang av ”allmänt intresse”) sammanlagt 31.500 €.

 • Fil.dr. Kati Salo, Helsingfors, 10.000 € för forn-DNA-analyser, C14-datering och strontium- isotopanalyser av benmaterial från bronsåldern som härrör från Mellanön i Eckerö och Grytverksnäset i Sund. Undersökningen syftar till att utreda varifrån bronsåldersbefolkningen på Åland kom och när individerna dog. Resultaten skall ingå i en artikel om bronsåldersgravar i publikationen ”Fennoscandia Archaeologica”.

 • Fil.mag. Maria Renman, Brändö, 10.000 € som stipendium för arbetet med en doktorsavhandling i litteraturvetenskap med titeln ”Modernistiska allmogelandskap. En studie i Joel Petterssons prosa”. Avhandlingen syftar till att belysa Petterssons författarskap och dess anknytning till den finlandssvenska modernistiska traditionen och folklivsskildringen.

 • Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum, 8.000 € som bidrag för förverkligandet av ”Pommern – 100 dagar under segel”, en besöksupplevelse som på ett nydanande sätt levandegör det historiska segelfartyget Pommern. Projektet bygger på gedigen arkivforskning och knyter den åländska segelsjöfartens kulturarv till den internationella maritima historien.

 • Arbetsgruppen ”Ålandskoloristen Bo Högnäs 100 år”, 3.500 € som bidrag för inventera och dokumentera samt producera ett bokverk om koloristen Bo Högnäs måleri.

  Ur Valter, Tommy, Bengt och Anni Blomqvists minnesfond sammanlagt 10.000 €

 • Skärgårdsteatern, 2.000 € som bidrag för turnén 2019 med 4-5 föreställningar på Åland av komedin ”Kom igen Charlie”, huvudsakligen i skärgården.

 • Dånö museiförening r.f. , 3.000 € som bidrag för produktion av skådespelet ”Gefinas krona, Dånö med Norrhavet som granne” som uppförts sommaren 2018 med anledning av att det är 50 år sen Dånö Museiförening bildades och 90 år sedan lotstorpet som kom att bli Dånö museum inköptes.

 • Filmklubben Chaplin, 1.500 € som bidrag för finansiering av filmvisning i skärgårdskommunerna i samband med kortfilmfestivalen ”Vera” 2019.

 • Sällskapet för Kråkskär/Björkskärs bevarande (genom Johan Mörn, Saltvik), 3.000 € som ett startbidrag för att vidareutveckla möjligheten att bevara det unika skärgårdshemmanet Björkskär som en ”tidskapsel” varvid framtida generationer skall kunna ta del av hur man levde i Norrhavet runt ”Stormskäret”.

 • Konstnären Kjell Ekström, Jomala, 500 € som bidrag för att utöka och komplettera bildmaterial kring projektet ”Kökar i konsten”.

  Ur Henrik Nylunds fond för skärgårdskultur sammanlagt 2.600 €:

Föglö hembygdsförening r.f., 1.400 € som bidrag för fortsatt utgivning av föreningens årsskrift Gammalt och nytt från Föglö som dokumenterar historia, personer och händelser i Föglö med byarna Kallsö och Bråttö som årets tema.

 • Arbetsgruppen för Spetalsund, 1.000 € som bidrag för delfinansiering av ett projekt för dokumentation av Spetalsunds roll som skådeplats för historiska skeenden från bronsåldern till nutid.

 • Reserveras för elevstipendier vid Föglö grundskola. 200 €
  Ur Minnesfonden för Elis och Sven Pettersson samt Svea Dahlblom 1.700 €:

Kökar hembygdsförening, 1.700 € som bidrag för att uppföra en pjäs av Broge Vilen utgående från Valdemar Nymans roman ”Broder Kilian” i samband med att Franciskusfesten firar 40-årsjubileum sommaren 2019.

Ur Ingmar och Anne-Berit Nordlings stipendiefond överförs dessutom 700 € till Ålands Lyceum för att utdelas som stipendier inom matematik och naturvetenskap.

Ur Fonden för åländsk medicinsk forskning samt Thure Nordenfelts fond sammanlagt 44.000 €

 • Med.dr, Ph.D. Jimmy Sundblom, Uppsala/Mariehamn och medarbetare 30.000 € för studier kring Huntingtons sjukdom. Sundblom och medarbetare har under ett antal år gjort studier som kommer att leda fram till en disputation av en medarbetare i Uppsala. Beloppet beviljas ur Thure Nordenfelts fond vars medel enligt testators stipulationer särskilt skall användas för forskning om Huntingtons sjukdom.

 • Doktoranden Sami Saku, Mariehamn/Helsingfors, 4.000 € för forskning om avvikelser i vårdprocessen vid knäledsplastik. Saku har redan publicerat ett arbete inom området.

 • Borreliagruppen på Åland 10.000 € för fortsatt forskning om fästingburna infektioner. Gruppen bedriver en internationellt uppskattad forskning med klinisk betydelse för en folksjukdom, med Åland som Europas borreliostätaste område.

  Utdelning totalt 90.500 €

Aktuellt

Internationella avtal

Stiftelsen har samlat och publicerat de internationella dokument som bildar grunden för Ålands internationella ställning och självstyrelse.

Läs mer om internationella avtal och dokument

 

Anni Blomqvist och skrivarhemmet Strömmen

Blomqvist_Anni_0347_small

Som testamentstagare efter författarinnan Anni Blomqvist förvaltar stiftelsen hennes litterära kvarlåtenskap och upprätthåller hennes hem ”Skrivarhemmet Strömmen” i Simskäla, Vårdö som stipendiebostad sommartid då det även är möjligt att besöka Strömmen.

Läs mer om Strömmen och om hur man kan besöka skrivarhemmet.

 

 

 

Ålands kulturstiftelse r.s.

Pb 172

22101 MARIEHAMN